RODO

Obowiązek informacyjny

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informuję, iż administratorem danych osobowych jest Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych
i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie ul. Kościuszki 1A, 78-230 Karlino
(zwaną dalej ZOSTiR). W ZOSTiR został wyznaczony inspektor danych osobowych – Robert Koperski z którym można się skontaktować poprzez – adres e-mail.: iod.zostir@karlino.pl

Przetwarzanie danych osobowych w ZOSTiR odbywa się w celu wypełnienia obowiązków prawnych oraz na wniosek osoby zainteresowanej.

Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa oraz podmiotom z którymi ZOSTiR zawarł umowę powierzenia danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu oraz ograniczeniu przetwarzania a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.